Forward Air Control for Luftforsvaret

De tre første flygerne var Terje Gorgas, Erik A. Bull og Petter Garshol, alle fra SAS, som i 1982 deltok under øvelse «Barfrost» som flygere på O-1A.

Det viste seg imidlertid at det var stor forskjell på å fly DC-9 og O-1A. Resultatet ble etter hvert mange små og også store havarier. De to flykontrollavdelingene var underlagt Luftforsvaret, men fikk låne Birddog-fly fra Hæren. Mannskapene var ofte også forlagt sammen med de vanlige hærflygere.

I tillegg til de flygerne Feltartilleriet disponerte i forbindelse med den toårige plikttjenesten, fikk sivile flygere fra 1982 anledning til å avtjene sine repetisjonsøvelser ved Fly-OP troppene med sivile fly.

Dette var basert på et forslag fra SAS-flygeren Erik A. Bull. Han tok i 1980 initiativ til nedsettelsen av en komité som skulle vurdere muligheten av å gi flygerutdannet sivilt personell med militær bakgrunn, muligheten for en meningsfull tjeneste under repetisjonsøvelser. Initiativet resulterte i opprettelsen av to flykontrollavdelinger, en i Sør-Norge og en i Nord-Norge, hvor sivile flygere skulle tjenestegjøre minst 60 dager i løpet av en treårs periode.

Avdelingen skulle drive såkalt FAC (Forward Air Control) for Luftforsvarets jagerfly, og senere også for andre NATO-fly som var på øvelse i Norge.