Skoleflyging

Luftforsvarets Flygeskole

Luftforsvarets flygeskole på Værnes ble senter for utdanningen av Hærens OP-flygere. Det første kurset ble igangsatt den 4. juli 1955, og de fire første elevene kunne motta vingen ved kursets avslutning den 1. mars året etter. Selv om den innledende flygetreningen foregikk på Værnes, fikk elevene anledning til trening i målobservasjon ved flyvåpenets bombe- og skyteskole (FvBSS) på Sola (trolig bare første kurs) og ved Feltartilleriets øvingsavdeling på Haslemoen. Øvelsene i ildleding for artilleriet ble senere flyttet til Hjerkinn. Nødvendig teknisk trening ble gjennomført i regi av Luftforsvarets tekniske skole på Kjevik, inntil denne delen av utdanningen ble overført til Værnes.

Cessna-flyene overtok fra 1968 all operativ flyging i Fly-OP tjenesten, og Piper L-18C ble deretter hovedsakelig brukt til treningsflyging fra Værnes. Årsaken var at O-1A egnet seg dårlig som treningsfly, da kontrollorganene i baksetet hvor instruktøren satt, var lite pålitelige. Blant annet hendte det ofte at rorpedalen klappet ned, slik at bruk av ror og bremser fra baksetet ble umuliggjort. Dette ga instruktøren en uholdbar situasjon, som ikke kunne forsvares fra et flytryggingmessig synspunkt. I tillegg manglet instruktøren instrumenter bak, og han kunne heller ikke operere trim eller flaps fra baksetet.

Kursopphold

Etter kurs nr. 9 som ble avsluttet i desember 1972, kom en lang pause som varte til august 1978 før neste kurs ble igangsatt. Årsaken var Birddogflyenes vekt og balanseproblemer, noe som i en lang periode førte til kraftige operative restriksjoner på flytypen. Kurs 10 begynte med åtte elever, men bare fire avsluttet og kunne motta vingen på Værnes den 15. mai 1979. Til sammen 57 befal fra Hæren hadde da fått sin flygerutdannelse i Norge. Selv om Piper Cub lenge dominerte under flygertreningen, ble også Birddog brukt fra midten av 60-tallet. I løpet av de 35 ukene denne utdannelsen varte, fikk hver elev inntil 220 flytimer, Minimumskravet var 200 timer.

Fly-OP kurs nr 13: Morten Ole Ekeberg, Roy Rise,
Kenneth Aarkvisla, Allan Eriksen, Lars Augensen

Elever ved kursene 1 til 9 måtte forplikte seg til seks års mobiliseringstjeneste som, OP-flygere i Feltartilleriet. Den besto av en øvelse i året, i tillegg til eventuelle øvelser ved egne avdelinger. Fra kurs nr. 10 ble det gjennomført en to års plikttjeneste etter avsluttet utdanning. Uttak av personell til OP-flygere varierte opp gjennom årene. Til og med kurs 5 var denne utdannelsen reservert personell innen Feltartilleriet. Fra kurs 6 ble utdannelsen åpnet for alt personell innen Hæren, og fra kurs 14 også for de øvrige forsvarsgrener, da dette kurset tok til i januar 1986, deltok til sammen 12 offiserer fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret fra starten. Disse gjennomgikk først en ukes opptaksprøver på Rygge hovedflystasjon, før selve flygetreningen begynte på Torp ved Sandefjord. Opptaksprøvene ble gjennomført på Rygge fra og med kurs nr. 10. Disse prøvene var nøyaktig de samme som ved Luftforsvarets flygeskole.

Grunnen til at treningen ble flyttet fra Værnes til Torp, var de lite tilfredsstillende innkvarteringsmulighetene på Værnes. For instrument og nattflyging måtte imidlertid hele kurset flytte til Værnes, og ble da innlosjert på et pensjonat i nærheten av flyplassen. I løpet av 15 kurs fra 1955 til 1988, fikk 83 hærflygere vingen i Norge. Hæren utdannet egne instruktører, som igjen sto for opplæringen av nye elever. Frem til og med 1978 fikk instruktørene sin opplæring ved Luftforsvarets flygeskole og brukte da flygeskolens egne fly. Fra høsten 1979 ble også instruktørene utdannet av Hæren på Cub og Birddog.

Det ble i perioden fra juni 1955 og frem til november 1988 gjennomført 15 fly-OP kurs. Det var totalt 578 som søkte på hærens fly-OP kurs, og av disse kom 382 til opptak. Det ble tatt ut totalt 161 aspiranter, og av disse gjennomførte totalt 83 elever som fikk hærflygervingen.

Detaljer om kursene

Fly-OP kurs nummer: 01Fly-OP kurs nummer: 06Fly-OP kurs nummer: 11
Fly-OP kurs nummer: 02Fly-OP kurs nummer: 07Fly-OP kurs nummer: 12
Fly-OP kurs nummer: 03Fly-OP kurs nummer: 08Fly-OP kurs nummer: 13
Fly-OP kurs nummer: 04Fly-OP kurs nummer: 09Fly-OP kurs nummer: 14
Fly-OP kurs nummer: 05Fly-OP kurs nummer: 10Fly-OP kurs nummer: 15